Udlændingeret

Udlændingeret

- vores ekspertise

Vi kan hjælpe dig, hvis du har en sag vedr. udlændingeret.

Vi vil indledende gratis vurdere din sag, hvorefter dine advokatudgifter vil blive beregnet ud fra vores tidsforbrug med din sag, dog gælder det ikke asylsager, hvor dine advokatudgifter vil blive dækket af den danske stat.

Vi vil anbefale dig at få os til at repræsentere dig, hvis du vil være sikker på, at behandlingen og afgørelsen af din sag sker på den rigtige måde, og at du får svar så hurtig som muligt.

Klik på et af de links i den blå kasse til højre, for at læse om din situation.

http://advokatfirmaet-ge.dk/sites/default/files/styles/topimage/public/Udlaendingeret_advokat__0.jpg?itok=NOqelnmd
Klik på din situation
Du vil gerne have din hustru/mand eller samlever til Danmark på en opholdstilladelse som familiesammenført

Så skal I opfylde følgende betingelser:

 • I skal være gift eller have været samlevende i mindst halvandet år
 • Jeres ægteskab må ikke være et tvangs- eller proformaægteskab
 • Jeres ægteskab skal være gyldigt efter dansk ret
 • I skal begge være fyldt 24 år
 • Du skal have permanent opholdstilladelse, være dansk statsborger, være flygtning eller have fået din midlertidige opholdstilladelse med beskyttelsesstatus forlænget efter de første 3 års ophold
 • Du må ikke have begået vold mod din evt. tidligere hustru eller mand
 • Du skal opfylde tilknytningskravet, sådan at jeres tilknytning er større til Danmark end jeres tilknytning til et andet land
 • Du må ikke have modtaget offentlige ydelser tre år forud for afgørelsen om familiesammenføring
 • Du skal have egen bolig med minimum 20 m² pr. person eller højest to personer pr. rum
 • Du skal stille en økonomisk garanti på 54.289,48 kr. (2017-niveau)
 • Du skal opfylde en del af de nuværende betingelser for at få permanent opholdstilladelse
 • Din hustru eller mand skal have været i Danmark mindst én gang tidligere
 • Din hustru eller mand skal bestå dansk på A1-niveau seks måneder efter tilmelding til folkeregisteret i Danmark

Hvis du er dansk statsborger, skal du ikke opfylde en del af de nuværende betingelser for at få permanent opholdstilladelse, og hvis du har været dansk statsborger i 26 år, skal du ikke opfylde tilknytningskravet.

Hvis du har et arbejde på positivlisten, skal du ligeledes ikke opfylde tilknytningskravet. Læs mere herom på Udlændingestyrelsens positivliste.

Hvis du er flygtning, har mindreårige børn med en tidligere hustru eller mand, er alvorligt syg, har et alvorligt handicap eller har en høj alder, skal du ikke opfylde samtlige betingelser. Dog må jeres ægteskab ikke være et tvangs- eller proformaægteskab, jeres ægteskab skal være gyldigt efter dansk ret, samt du må ikke have begået vold mod din evt. tidligere hustru eller mand.

Du skal være opmærksom på, at hvis du ansøger om en opholdstilladelse som familiesammenført, og din hustru eller mand er i Danmark, vil din hustru eller mand kunne blive i Danmark, indtil du får en afgørelse. Hvis du vil klage over en afgørelse, vil din hustru eller mand som udgangspunkt ikke kunne blive i Danmark, indtil du får en afgørelse.

Din ansøgning skal indgives til Udlændingestyrelsen eller ved en dansk ambassade i din hustrus eller mands hjemland og koster 6.300 kr. i gebyr. Din klage over afgørelsen skal indgives til Udlændingenævnet inden 8 uger og koster 830 kr. i gebyr.

Du vil gerne som dansk statsborger have din hustru/mand eller samlever til Danmark på en opholdstilladelse som familiesammenført, men I opfylder ikke betingelserne

Hvis du er dansk statsborger, vil du og din hustru eller mand efter EU-retten kunne tage til et andet EU-land, EØS-land eller Schweiz og opholde jer der i en periode, hvor du f.eks. så skal arbejde, være selvforsørgende, være arbejdsløs med danske dagpenge eller studere med dansk SU.

Det er lettere for jer at blive familiesammenført efter EU-retten, men det kræver, at I tager til et andet EU-land, EØS-land eller Schweiz.

 • I skal opfylde følgende betingelser:
 • Du skal have et registreringsbevis, og din hustru eller mand skal have et opholdskort i EU-landet, EØS-landet eller Schweiz
 • Du skal f.eks. være arbejdstager, selvforsørgende, arbejdsløs eller studerende

I skal sammen reelt og faktisk opholde jer i EU-landet, EØS-landet eller Schweiz og kunne dokumentere jeres ophold

Hvis I opfylder betingelserne, skal I, før I rejser fra EU-landet, EØS-landet eller Schweiz, ansøge om familiesammenføring til Danmark.

Din hustru eller mand vil kunne få permanent opholdstilladelse efter fem års lovligt ophold i Danmark.

Din ansøgning skal indgives til Statsforvaltningen eller en dansk ambassade i udlandet og koster ikke noget i gebyr. Din klage over afgørelsen skal indgives til Udlændingestyrelsen og koster ikke noget i gebyr.

Du har opholdstilladelse i Danmark som familiesammenført, og din hustru/mand eller samlever vil ikke længere være sammen med dig eller bo med dig

Som udgangspunkt skal din opholdstilladelse i Danmark inddrages, og du skal tilbage til dit hjemland.

Men du kan få lov til at bevare din opholdstilladelse i Danmark alligevel, så du ikke skal tilbage til dit hjemland, hvilket vurderes ud fra følgende forhold:

 • din tilknytning til personer som bor i Danmark, som f.eks. børn
 • din tilknytning til Danmark i form af hvor lang tid du har været i Danmark, om du har haft arbejde, taget en uddannelse, eller om du har lært dansk
 • din manglende tilknytning til dit hjemland
 • din høje alder, dit dårlige helbred, eller andre personlige forhold
 • om du vil lide overlast i dit hjemland
 • om du har været udsat for fysisk eller psykisk vold af din mand eller hustru
 • om du har haft uafbrudt fuldtidsarbejde på 30 timer om ugen hos den samme arbejdsgiver i to år forud for afgørelsen om inddragelse af din opholdstilladelse

Din ansøgning skal indgives til Udlændingestyrelsen og koster ikke noget i gebyr. Din klage over afgørelsen skal indgives til Udlændingenævnet og koster 830 kr. i gebyr.

Du vil gerne have dit mindreårige barn til Danmark på en opholdstilladelse som familiesammenført

Det er vigtigt, hvis dit barns mor eller far er i hjemlandet, at du ansøger om familiesammenføring inden der er gået to år fra du vil have opfyldt betingelserne for familiesammenføring.

I skal opfylde følgende betingelser:

 • du skal have opholdstilladelse i Danmark
 • du skal have hel eller delvis forældremyndighed over dit barn
 • du og din hustru eller mand må ikke være dømt for overgreb mod mindreårige børn i 10 år forud for afgørelsen om familiesammenføring
 • dit barn skal være under 15 år
 • dit barn skal efter familiesammenføringen bo hos dig
 • dit barn må ikke selv være gift eller have en kæreste
 • familiesammenføringen må ikke stride mod dit barns tarv

Hvis dit barn fødes i Danmark, kan dit barn få opholdstilladelse som familiesammenført, hvis blot du eller din hustru eller mand har opholdstilladelse i Danmark.

Et barn over 15 år og andre familiemedlemmer vil også undtagelsesvist kunne få opholdstilladelse som familiesammenført i Danmark.

Du skal være opmærksom på, at hvis du ansøger om en opholdstilladelse som familiesammenført, og dit barn er i Danmark, vil dit barn kunne blive i Danmark, indtil du får en afgørelse. Hvis du vil klage over en afgørelse, vil dit barn som udgangspunkt ikke kunne blive i Danmark, indtil du får en afgørelse.

Din ansøgning skal indgives til Udlændingestyrelsen eller ved en dansk ambassade i dit barns hjemland og koster 6.300 kr. i gebyr. Din klage over afgørelsen skal indgives til Udlændingenævnet inden 8 uger og koster 830 kr. i gebyr.

Du vil gerne have en arbejdstilladelse i Danmark

Du kan få en arbejdstilladelse i Danmark via greencard-ordningen, positivlisten, beløbsordningen, koncernordningen, arbejdsmarkedstilknytning, eller hvis der er væsentlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn, som taler for.

Du skal være opmærksom på, at hvis du ansøger om en arbejdstilladelse, og du er i Danmark, vil du kunne blive i Danmark, indtil du får en afgørelse. Hvis du vil klage over en afgørelse, vil du som udgangspunkt ikke kunne blive i Danmark, indtil du får en afgørelse.

Din ansøgning skal indgives til Styrelsen for International Rekrutering og Integration eller ved en dansk ambassade i dit hjemland og koster 3.440 kr. i gebyr. En klage skal indgives inden 8 uger til Udlændingenævnet og koster 830 kr. i gebyr.

Du vil gerne have en studietilladelse til en videregående uddannelse i Danmark

Du skal opfylde følgende betingelser:

 • du skal være optaget på en videregående uddannelse på en offentligt anerkendt uddannelsesinstitution
 • du skal kunne forsørge dig selv med egne økonomiske midler under opholdet
 • du må ikke modtage offentlige ydelser
 • du skal kunne tale og forstå undervisningssproget
 • du skal kunne tale og forstå dansk

Du skal have en gymnasial uddannelse, for at du kan blive optaget på en videregående uddannelse.

Foruden studietilladelsen kan du arbejde op til 15 timer om ugen.

Du vil også kunne få en studietilladelse til en grund- og ungdomsuddannelse eller et højskoleophold i Danmark.

Du skal være opmærksom på, at hvis du ansøger om en studietilladelse, og du er i Danmark, vil du kunne blive i Danmark, indtil du får en afgørelse. Hvis du vil klage over en afgørelse, vil du som udgangspunkt ikke kunne blive i Danmark, indtil du får en afgørelse.

Din ansøgning skal indgives til Styrelsen for International Rekrutering og Integration eller ved en dansk ambassade i dit hjemland og koster 2.315 kr. i gebyr. Din klage skal indgives til Udlændingenævnet inden 8 uger og koster 830 kr. i gebyr.

Du vil gerne have asyl i Danmark

Du kan få asyl i Danmark, hvis du har en velbegrundet risiko for at blive forfulgt på grund af din race, religion, nationalitet, politiske anskuelse eller tilhørsforhold til en social gruppe ved at vende tilbage til dit hjemland. Derudover kan du også få asyl, hvis du risikerer dødsstraf, tortur, straf eller umenneskelig behandling.

Din ansøgning skal indgives til Udlændingestyrelsen, politiet eller Center Sandholm og koster ikke noget i gebyr. Din klage over afgørelsen bliver automatisk indgivet til Flygtningenævnet og koster ikke noget i gebyr.

Du vil gerne have en humanitær opholdstilladelse i Danmark

Du skal være registreret som asylansøger i Danmark, for at du kan ansøge om en humanitær opholdstilladelse.

Du kan få en humanitær opholdstilladelse, hvis du lider af en meget alvorlig fysisk eller psykisk sygdom, og der ikke er behandlingsmuligheder i dit hjemland. Du kan også få en humanitær opholdstilladelse, hvis der er et mindreårigt barn i jeres familie, og I kommer fra et land med vanskelige levevilkår. Derudover kan du få en humanitær opholdstilladelse, hvis du har opholdt dig i Danmark i fem-seks år uden at have en opholdstilladelse, men på grund af lang sagsbehandlingstid.

Hvis du indgiver din ansøgning om en humanitær opholdstilladelse inden 15 dage efter, at Udlændingestyrelsen har afgjort, at din asylsag skal behandles i Danmark, så kan du blive i Danmark imens din ansøgning om en humanitær opholdstilladelse bliver behandlet.

Din ansøgning skal indgives til Justitsministeriet og koster ikke noget i gebyr. Du kan ikke klage over afgørelsen.

Du vil gerne have et visum til dit familiemedlem til Danmark

Familiemedlemmet skal have et visum for at kunne opholde sig i Danmark i 90 dage.

Det er ikke alle nationaliteter, som skal have et visum til Danmark. Læs mere herom på Udlændingestyrelsens hjemmeside.

Hvis familiemedlemmet skal have et visum, skal familiemedlemmet opfylde følgende betingelser:

 • familiemedlemmet skal have et gyldigt pas eller anden form for gyldig rejselegitimation, der er gyldig i tre måneder ud over visummets udløbsdato
 • familiemedlemmet skal have tilstrækkelige økonomiske midler i form af ca. 350 kr. pr. døgn
 • familiemedlemmet skal have en rejsesygeforsikring
 • familiemedlemmet må ikke være indberettet i Schengen Informationssystemet
 • familiemedlemmet må ikke være udvist eller have et indrejseforbud i Danmark
 • familiemedlemmet må ikke være omfattet af EU’s eller FN’s sanktionsliste

Familiemedlemmets muligheder for at få et visum til Danmark afhænger af hvor familiemedlemmet er statsborger, og om familiemedlemmet er omfattet af asyllandegruppen, immigrationslandegruppen eller turistlandegruppen. Læs mere herom i Justitsministeriets visumpraksisnotat.

Du skal fremsende din invitation til dit familiemedlem og den danske ambassade eller generalkonsulatet i dit familiemedlems hjemland. Familiemedlemmet skal personligt møde op med ansøgningen og invitationen ved den danske ambassade eller generalkonsulat i sit hjemland. Det koster et gebyr på 450 kr. Du kan klage over afgørelsen til enten Udlændingestyrelsen eller Udenrigsministeriet i dit familiemedlems hjemland og koster ikke noget i gebyr.

Du vil gerne have en permanent opholdstilladelse i Danmark

Du kan få permanent opholdstilladelse, uanset hvilken form for opholdstilladelse du har.

Du skal opfylde følgende betingelser:

 • du skal opfylde betingelserne for din opholdstilladelse
 • du skal være fyldt 18 år
 • du skal have boet lovligt i Danmark i seks år
 • du må ikke have begået kriminalitet
 • du må ikke have gæld til det offentlige
 • du må ikke have modtaget offentlige ydelser tre år forud for afgørelsen om permanent opholdstilladelse
 • du skal underskrive en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i Danmark
 • du skal som minimum have bestået prøve i dansk 2
 • du skal have haft fuldtidsarbejde minimum 30 timer i Danmark i mindst to år og seks måneder ud af de sidste fem år fra afgørelsen om permanent opholdstilladelse, eller have haft deltidsarbejde minimum 15-29 timer om ugen i mindst fem år fra afgørelsen om permanent opholdstilladelse, eller have været fuldtidsstuderende i mindst tre år fra afgørelsen om permanent opholdstilladelse
 • du skal være i arbejde eller under uddannelse, når afgørelsen om permanent opholdstilladelse kommer

Der gælder også særlige regler for dig, hvis du er ung mellem 18 og 19 år og uafbrudt har gået i skole eller haft fuldtidsarbejde minimum 30 timer siden folkeskolen. Derudover gælder der også særlige regler, hvis du er folkepensionist, førtidspensionist, handicappet eller har opholdstilladelse efter EU-retten som familiesammenført til hustru eller mand, der er dansk statsborger.

Din ansøgning skal indgives til Udlændingestyrelsen og koster 3.700 kr. - 5.760 kr. i gebyr. Din klage over afgørelsen skal indgives til Udlændingenævnet og koster 830 kr. i gebyr.

Du vil gerne være dansk statsborger

Du kan kun få dansk statsborgerskab, hvis du har en permanent opholdstilladelse.

Du skal opfylde følgende betingelser:

 • du skal afgive en tro- og loveerklæring
 • du skal give afkald på dit tidligere statsborgerskab
 • du skal have boet lovligt i Danmark i ni år
 • du må ikke have begået kriminalitet
 • du må ikke have gæld til det offentlige
 • du må ikke have modtaget offentlige ydelser i et år forud for afgørelsen om dansk statsborgerskab
 • du må ikke have modtaget offentlige ydelser i 2 1/2 år ud af fem år forud for afgørelsen om dansk statsborgerskab
 • du skal som minimum have bestået prøve i dansk 2
 • du skal have bestået statsborgerskabsprøven

Hvis du er flygtning, skal du have boet lovligt i Danmark i otte år, og hvis du er gift eller samlevende med en dansk statsborger, skal du have boet lovligt i Danmark i seks år.

Hvis du har en meget alvorlig fysisk eller psykisk sygdom, og du har forsøgt at tage prøve i dansk 2 og statsborgerskabsprøven uden at bestå, skal du ikke opfylde betingelserne om at have bestået prøve i dansk 2 og statsborgerskabsprøven. Derudover er der visse andre grupper, som heller ikke skal opfylde betingelserne.

Din ansøgning skal indgives til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og koster 1.200 kr. i gebyr. Du kan ikke klage over afgørelsen.

Vores eksperter i Udlændingeret

Advokat (L), Ejer
Telefon:
72 14 11 15
Mobil:
22 10 01 88
Advokat
Telefon:
72 14 11 15
Mobil:
22 10 17 70
Sagsbehandler
Telefon:
72 14 11 15
Mobil:
22 10 01 90
Sagsbehandler
Telefon:
72 14 11 15
x
x

Skriv en besked til